خانه / ۱۳۹۴ / تیر

بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۴

تیر, ۱۳۹۴

  • ۱۰ تیر

    چراباید از گیاهان محافظت کنیم

    گیاهان برای مااکسیژن میسازندوما برای زنده ماندن به این ماده احتیاج داریم همچنین از گیاهان کاغذ،لباس،دارو… به دست می آیددانشمندان هرسال گیاه جدیدی کشف می کنندوراه های جدیدی برای استفاده از آن ها می یابند. پس بیایید از گیاهان محافظت کنیم